Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Postup pro přijímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, Oddělení zdravotnictví, Magistrátu hlavního města Prahy podle § 94 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) stanovuje tento postup pro přijímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Podle ustanovení § 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách, může stížnost podat:

  1. pacient,
  2. zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník pacienta,
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
  4. osoba zmocněná pacientem (např. na základě plné moci).

Stížnost se v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách podává nejprve k poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může v souladu s ustanovením § 93 odst. 2 zákona o zdravotních službách, podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Stěžovatel při podání stížnosti správnímu orgánu, zároveň v podání uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Stěžovatelé své stížnosti zasílají poštou nebo je předávají osobně, přes podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy. Podání lze tedy učinit písemně a opatřit jej vlastnoručním podpisem, případně ústně do protokolu, eventuálně v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem a to prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny (posta@praha.eu) nebo prostřednictvím datové schránky hlavního města Prahy (ID DS: 48ia97h), popř. jiným způsobem, avšak vždy v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán podatele k odstranění zjištěných nedostatků.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy nepříslušný, prokazatelně tento postoupí stížnost příslušnému subjektu a o této skutečnosti informuje stěžovatele.

Dle obsahu stížnosti může být stěžovatel v případě potřeby požádán o další potřebné údaje či udělení souhlasu podle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o zdravotních službách, týkající se nahlížení
do zdravotnické dokumentace a pořizování její kopie pro účely šetření stížnosti, a to příslušným pracovníkům Magistrátu hlavního města Prahy. V případě podání stížnosti osobou blízkou zemřelému pacientovi, který neudělil za svého života zmocnění správnímu orgánu, podle výše citovaného ustanovení § 94 odst. 2 zákona o zdravotních službách, je postup takový, že osoba blízká opatří kopii předmětné zdravotnické dokumentace a předloží je na vyžádání správnímu orgánu.

Příslušní pracovníci Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy, jsou povinni vyřídit stížnost v zákonných lhůtách vyplývajících z ustanovení § 94 odst. 1 zákona o zdravotních službách a v souladu s platnými právními předpisy.

Adresa pracoviště:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Charvátova 9/145
110 00 Praha 1

Úřední hodiny:
Pondělí   12.00 - 17.00
Středa   8.00 - 18.00

E-mail: posta@praha.eu

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka