Granty HMP – programy v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2019

Vyhlášení grantového řízení

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 2418 ze dne 11. 9. 2018 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programů v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2019 (dále jen „Program“). Program upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého grantu a průběh grantového řízení - postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vypořádání dotace.

Grantové řízení určené pro projekty právnických, popř. fyzických osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence.

Hlavním cílem a účelem grantového řízení je podporovat zajištění vzdělávání a rozvoj osvětové činnosti v oblasti preventivní, zdravotní i sociální.

Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území  HMP nebo s aktivní účastí občanů Prahy zaměřené na oblast:

  • zdravotnictví
  • sociální péče
  • a prevence včetně prevence závislostí.

V grantovém řízení pro rok 2019 jsou vyhlášeny následující podprogramy:

Program I.   Odborné konference, semináře

Program II.  Vzdělávací a osvětové akce a aktivity

Program III. Benefiční, informační, společenské a soutěžní akce a aktivity

Program IV. Projekty (nezařazené v bodech I. – III.) zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel HMP.

Způsobilým žadatelem jsou právnické a fyzické osoby.

Způsobilým žadatelem nejsou organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, městské části, kraje) a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Termín odevzdání žádosti:

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané řádně a včas od 15. 10. 2018 – 30. 10. 2018, viz Program grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2019 v oblasti Akce celopražského významu.

Od prvního dne zveřejnění Programů budou poskytovány informace ke zpracování Žádosti odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytují:

Zároveň s písemným vyhotovením Žádosti musí být se stejném termínu podáno i elektronické vyhotovení žádosti. Písemné i elektronické vyhotovení Žádosti (včetně příloh) musí být shodné.

Dokumenty ke stažení:


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 - projednala Rada hl. m. Prahy dne 8. 4. 2019, usnesení č. 602 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty do 200 tisíc Kč včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.

Udělené granty nad 200 tisíc Kč naleznete v tabulce.

S ohledem na organizační změny odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP budou smlouvy připraveny na podpis až začátkem května. Žadatelé budou o termínech podpisu smluv informováni e-mailem.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování dotací (grantů) za rok 2019 se podává do 31. ledna 2020 (případně později - viz Program 2019 a uzavřená smlouva) v níže popsaném formuláři ve dvou podobách – elektronicky do systému a písemně přes podatelnu. Doplňující informace jsou ke stažení zde.

Příjemce dotace zpracuje za oblast Akce celopražského významu vyúčtování samostatně za každý projekt.

Vyúčtování grantů v jiných oblastech se řídí pravidly (včetně formulářů) uvedenými u nich.

Formulář Vyúčtování grantu hlavního města Prahy – Program v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2019 se skládá z několika částí:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
II. část – Informace o projektu

1) Zpráva o realizaci projektu, příp. povinné přílohy – textový dokument vložený do formuláře
2) Finanční zpráva projektu – tabulky ve formuláři a případný komentář k čerpání – textový dokument vložený do formuláře
            I. Tabulková část
                    Tabulka č. 1, 2, 3

            II. Komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu
            III. Přehled účetních dokladů – vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu (soubor vložený do formuláře)

Soubory vkládané do formuláře správně pojmenujte (názvem organizace + názvem projektu, dlouhé názvy přehledně zkraťte). Nezapomeňte také na označení (dostatečnou identifikaci) všech vložených textů v písemné podobě a shodu těchto s vloženými soubory. V případě schválené snížené spoluúčasti si požádejte o upravený formulář.

K písemnému podání nepřikládejte jakékoliv úvodní přehledy a průvodní dopisy, jednotlivé listy nesešívejte (pouze jednotlivá vyúčtování odděleně vložte do desek, obalu či obálky), podatelna eviduje každý soubor na prvním listu formuláře a vše skenuje.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka