Granty HMP – Program Akce celopražského významu pro rok 2020

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1728 ze dne 26. 8. 2019 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programu Akce celopražského významu pro rok 2020 (dále jen „Program“). Program obsahuje základní informace ke grantovému řízení, upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání a posouzení žádosti, podmínky pro použití dotace, kontrolu a vypořádání dotace. Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území  HMP nebo s aktivní účastí občanů Prahy.

Hl. m. Praha vyhlašuje pro Program Akce celopražského významu pro rok 2020 následující témata:

Téma I. Odborné konference a semináře

Téma II. Vzdělávací a osvětové akce a aktivity

Téma III. Benefiční, informační, soutěžní a společenské akce a aktivity

Téma IV. Dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

Téma V.  Programy a aktivity podporující nezávislost a autonomii lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Téma VI. Programy a aktivity podporující pečující a svépomocné aktivity a příbuzných lidí s duševním onemocněním

Téma VII. Projekty zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel (nezařazené v programu I. - VI.)

Účelem Programu je podpora a rozvoj projektů zaměřených na vzdělávání odborníků i veřejnosti, podpora osvětové činnosti v oblasti prevence ve zdravotní i zdravotně-sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví, podpora destigmatizace a akcí zaměřených na osoby s postižením nebo ohrožené vyloučením. Dále je účelem zvýšit zapojení osob se zkušeností s duševním onemocněním a jejich rodinných příslušníků do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním a také podpořit neformálně pečující a rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním.

Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace ke zpracování žádostí odborem zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje Ing. Kamila Svobodová, telefon: 236 00 2551, e-mail: kamila.svobodova@praha.eu.

Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 11. 10. 2019 do 21. 10. 2019.

Zároveň s písemným vyhotovením Žádosti musí být ve stejném termínu podáno i elektronické vyhotovení žádosti. Písemné i elektronické vyhotovení Žádosti (včetně příloh) musí být shodné.

Dokumenty ke stažení

  • Příručka k programu Form Filler je uvedena tamtéž

 


Seminář pro žadatele

Informativní seminář pro žadatele – GRANTY HMP pro rok 2020 v působnosti odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy – se uskuteční v budově Nové radnice v pátek 13. září 2019 od 10 hodin, bližší informace viz pozvánka.

Vybrané otázky a odpovědi ze semináře

Připravili jsme pro Vás nejčastější otázky s odpověďmi ze semináře a konzultací.


Externí hodnocení

Odbor ZDR MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro oblast zdravotnictví pro grantové řízení na rok 2020. Hodnocení bude probíhat elektronicky na základě uzavření dohody o provedení práce (DPP) na MHMP.

Externí hodnotitelé – poptávkaZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka