Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením č. 2304 ze dne 19. 9. 2017 vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu.

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty právnických, popř. fyzických osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence.

Grantové řízení je určené pro projekty právnických, popř. fyzických osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence.

Hlavním cílem a účelem grantového řízení je podpora vzdělávání a rozvoj osvětové činnosti v oblasti preventivní, zdravotní i sociální.

Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území  HMP nebo s aktivní účastí občanů Prahy zaměřené na oblast:

  • zdravotnictví
  • sociální péče
  • a prevence včetně prevence závislostí.

V grantovém řízení pro rok 2018 jsou vyhlášena následující témata:

I.          Odborné konference, semináře

II.        Vzdělávací a osvětové akce a aktivity

III.       Benefiční, informační, společenské a soutěžní akce a aktivity

IV.       Projekty (nezařazené v bodech I. – III.) zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel HMP.

Způsobilým žadatelem jsou právnické a fyzické osoby.

Způsobilým žadatelem nejsou organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, městské části, kraje) a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Podmínkou pro přidělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření včetně zveřejnění výročních zpráv na webových stránkách organizace. Součástí výroční zprávy musí být zpráva o činnosti subjektu včetně informací o rozpočtu, který zobrazuje náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) subjektu, roční účetní závěrku. Pokud organizace nevydává výroční zprávu, je podmínkou zveřejnění jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření.

Termín odevzdání žádosti:

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané řádně a včas od 30. 10. 2017 – 14. 11. 2017, viz Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu.

Zároveň s písemným vyhotovením žádosti musí být se stejném termínu podáno i elektronické vyhotovení žádosti. Písemné i elektronické vyhotovení žádosti (včetně příloh) musí být shodné.

Dokumenty ke stažení:

Výsledky grantového řízení:Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka