Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením č. 2304 ze dne 19. 9. 2017 vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu.

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty právnických, popř. fyzických osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence.

Grantové řízení je určené pro projekty právnických, popř. fyzických osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence.

Hlavním cílem a účelem grantového řízení je podpora vzdělávání a rozvoj osvětové činnosti v oblasti preventivní, zdravotní i sociální.

Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území  HMP nebo s aktivní účastí občanů Prahy zaměřené na oblast:

  • zdravotnictví
  • sociální péče
  • a prevence včetně prevence závislostí.

V grantovém řízení pro rok 2018 jsou vyhlášena následující témata:

I.         Odborné konference, semináře

II.        Vzdělávací a osvětové akce a aktivity

III.       Benefiční, informační, společenské a soutěžní akce a aktivity

IV.       Projekty (nezařazené v bodech I. – III.) zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel HMP.

Způsobilým žadatelem jsou právnické a fyzické osoby.

Způsobilým žadatelem nejsou organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, městské části, kraje) a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Podmínkou pro přidělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření včetně zveřejnění výročních zpráv na webových stránkách organizace. Součástí výroční zprávy musí být zpráva o činnosti subjektu včetně informací o rozpočtu, který zobrazuje náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) subjektu, roční účetní závěrku. Pokud organizace nevydává výroční zprávu, je podmínkou zveřejnění jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření.

Termín odevzdání žádosti:

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané řádně a včas od 30. 10. 2017 – 14. 11. 2017, viz Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu.

Zároveň s písemným vyhotovením žádosti musí být se stejném termínu podáno i elektronické vyhotovení žádosti. Písemné i elektronické vyhotovení žádosti (včetně příloh) musí být shodné.

Dokumenty ke stažení:

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování grantů

Příjemce grantu je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. 12. 2018 a na závazném formuláři podat nejpozději do 31. 1. 2019 na odbor ZSP MHMP prostřednictvím podatelny nebo poštou (rozhodující je datum poštovního razítka), viz Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu (dále jen „Pravidla“) a uzavřená Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí grantu – dotace (dále jen „Smlouva“).

Vyúčtování, prosím, podávejte pouze na závazném formuláři vyúčtování bez průvodních dopisů.

Doplňující informace ke stažení zde

Závazný formulář vyúčtování ke stažení zde se skládá z:

  • I. části – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
  • II. části – Informace o projektu

Organizace vyplňuje a podává jeden kompletní formulář za každý podpořený projekt samostatně.

Informace o projektu se skládají ze:

  • Zprávy o realizaci projektu
  • Finanční zprávy

(uvedeno na str. 9, odst. 11 Pravidel)

Finanční zpráva se skládá z:

  • Tabulkové části ke stažení zde
  • Stručného komentáře k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu (viz Závazný formulář vyúčtování)
  • Přehledu (soupisu) účetních dokladů


Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka