Grantové řízení pro rok 2016

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1971 ze dne 25. 8. 2015 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti zdravotnictví. Metodika stanovuje podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2016. Je členěna na část obecnou a speciální:

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby

podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
2. následná lůžková péče
3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
4. krizová a komunitní psychiatrická péče
5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u vybraných registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, zejména péče o osoby s demencí a rehabilitační péče

Podprogramy 1 – 4 jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové.

Podprogram 5 je pouze pro poskytovatele sociálních služeb mimo příspěvkové organizace podle § 46 až 51, § 54 a § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro každou službu je nutno zpracovat samostatný projekt, a to pouze jeden (charakter akce označovaný v žádosti je pouze tento: komplexní sociální péče včetně zdravotní).

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity a svépomocných podpůrných aktivit, na podporu informovanosti, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a podpora informovanosti

1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
2. oskytování hipoterapie
3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
4. rekondiční a edukační pobyty
5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti spolků, obecně prospěšných společností, církevních organizací aj.).

III. program zdraví

podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, programů zdravého životního stylu, podpora informovanosti jedince včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví

1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže
3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
5. prevence rizik infekčních chorob
6.   zlepšení duševního zdraví

Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

IV. paliativní péče

podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

1.   lůžková paliativní péče, hospic
2.   domácí paliativní péče, mobilní hospic

Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb – paliativní péče – mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

 
POZOR
Žádosti přijímáme pouze od 15. do 30. 10. 2015 (viz Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2016, dále jen „Pravidla zdravotnictví 2016“).

 

Dokumenty ke stažení

 


Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů v oblasti zdravotnictví pro grantové řízení na rok 2016.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2016 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 19. 4. 2016, usnesení č. 865 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty do 200 tisíc Kč a pro PO HMP včetně vyřazených a nepodpořených projektů – více v tabulce.


Udělení grantů pro rok 2016 nad 200 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 16/20 ze dne 28. 4. 2016.

Přehled podpořených projektů grantem nad 200 tisíc Kč je uveden v tabulce.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka