Granty HMP v oblasti zdravotnictví

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty právnických, popř. fyzických, osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a prevence.

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpora a zajištění dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb, dále též podpora a rozvoj svépomocných aktivit v oblasti prevence, poradenství a podpory zdraví.

Grantové programy v oblasti zdravotnictví jsou vyhlašovány v souladu s prioritami hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) v oblasti zdravotní a sociální péče obsaženými v Programovém prohlášení Rady HMP, s Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 (usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014), Dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. 10. 2002), Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013-2017 (usnesení vlády ČR č. 956 ze dne 20. 12. 2012) a s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (usnesení vlády ČR č. 108 ze dne 13. 2. 2013).

Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Návrh grantového řízení je též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP” schválenou jako příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3134 ze dne 4. 12. 2014.

HMP si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.



Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka