Informace o výběrových řízeních na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami vyhlašuje Magistrát hlavního města Prahy dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení.

Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.

Výběrové řízení se vyhlašuje uveřejněním na úřední desce i na elektronické úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy a územních správních jednotek Praha 1 – 22. Přihlášky do výběrového řízení lze podat ve lhůtě stanovené ve vyhlášeném výběrovém řízení, tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů.

Do výběrového řízení se může přihlásit uchazeč.

Přihlášení uchazeči jsou k jednání výběrové komise pozváni vyhlašovatelem.

Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů. Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Způsob vyhlašování výběrových řízeníZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka