Informace k postupu při zřízení očkovacího centra/místa

1/ O zřízení očkovacího centra/místa může požádat:

Poskytovatel zdravotních služeb, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 372/2011 Sb.“), v lékařských odbornostech.

Očkování proti onemocnění COVID-19 bude prováděno v síti očkovacích míst smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, a to

1) očkovací místo - vakcinační centrum COVID-19 I. typu
2) očkovací místo - vakcinační centrum COVID-19 II. typu
3) poskytovateli v odbornosti všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost

4) poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče

2/ Možnosti umístění očkovacího centra/místa:

 1. v místě poskytování zdravotních služeb, nad rámec své běžné ordinační doby
 2. v případě zřízení očkovacího centra/místa na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, musí poskytovatel doložit rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování (tj. zdravotnické zařízení) nebo získat povolení pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)

3/ Postup poskytovatele zdravotních služeb podle zvoleného místa očkovacího centra/místa:

a) v případě, že očkovací místo bude v místě poskytování zdravotních služeb (tj. místa uvedeného v platném oprávnění k poskytování zdravotních služeb):

 • oznámí tuto skutečnost Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu,
 • požádá v případě zřízení mobilního očkovacího týmu o rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta – návštěvní služba - žádost k Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu.

b) v případě zřízení očkovacího centra/místa na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb:

 • požádá o změnu oprávnění – rozšíření o nové místo poskytování – žádost k Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu, včetně doložení všech potřebných dokladů dle zákona č. 372/2011 Sb.,
 • zároveň požádá v případě zřízení mobilního očkovacího týmu o rozšíření oprávnění
  k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta – návštěvní služba.

c) v případě povolení pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení:

 • požádá o povolení pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§11a zákona č. 372/2011 Sb.) – žádost k Magistrátu hlavního města Prahy nebo místně příslušnému krajskému úřadu. K žádosti doloží Závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice a kopii provozního řádu. Doba, na kterou má být povolení uděleno, je max. 1 kalendářní rok.

O zřízení jakékoliv formy očkovacího centra/místa je poskytovatel POVINEN informovat Magistrát hlavního města Prahy případně místně příslušný krajský úřad.

4/ Další nezbytné povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

a) poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
b) poskytovatel používá centrální rezervační systém

5/ Poskytovatelé v oboru – všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost

 • poskytovatelé provádí očkování v rámci standardní ordinační doby
 • poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • v případě očkování pojištěnce ve vlastním sociálním prostředí je poskytovateli umožněno vykazovat výkony návštěvy praktického lékaře u pacienta

6/ Poskytovatelé následné a dlouhodobé lůžkové péče

 • poskytovatelé provádí očkování u svých hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců
 • poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)

 

Pokyn byl sepsán na základě Organizačního opatření VZP ČR č. 57/2020 a ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka