Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Centrum léčebné rehabilitace (Zdravotnický portál města Prahy)

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Centrum léčebné rehabilitace

Rada hlavního města Prahy

vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení funkce ředitele/ředitelky

pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy

Centrum léčebné rehabilitace

se sídlem Horáčkova 1096/3a, 140 00 Praha 4


pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou

v souladu s Pravidly pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 976 ze dne 3. 5. 2021 se výběrová řízení periodicky opakují v šestiletých cyklech

Požadavky na uchazeče:

a) Obecné předpoklady

 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost

b) Kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • praxe na vedoucí pozici (minimálně 5 let) u poskytovatelů zdravotních služeb
 • komplexní znalost problematiky zdravotnictví
 • zkušenosti v oblasti rehabilitační péče – prevence, diagnostika a fyzioterapeutická léčba dětí s hybnými poruchami výhodou
 • analytické schopnosti, strategické plánování, komunikativnost, schopnost vést a motivovat lidi, proaktivní přístup k práci, koncepční myšlení

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit:

 • životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další požadavek na uchazeče:

 • předložit zjednodušenou koncepční úvahu o rozvoji příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centrum léčebné rehabilitace zaměřenou na rozvoj poskytovaných zdravotních služeb, zefektivnění hospodaření a další rozvoj organizace v rozsahu max 5 stran A4.
 • součástí této koncepční úvahy musí být prohlášení uchazeče obsahující souhlas s jejím uveřejněním
 • předložit prohlášení o zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění

Rada hl. m. Prahy si vyhrazuje výběrové řízení zrušit bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 8. 2021 na adresu:

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotnictví
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1


Obálku je nutné označit slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Centrum léčebné rehabilitace – NEOTVÍRAT“.

 

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka