Grantové řízení pro rok 2017 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2017

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1933 ze dne 16. 8. 2016 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2017 pro akce celopražského významu ZSP MHMP. Metodika stanovuje podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2017. Je členěna na část obecnou a speciální:

Hl. m. Praha vyhlašuje v programu AKCE ZSP 2017 následující programy:

I. Odborné konference, semináře
II. Vzdělávací a osvětové akce zaměřené na zdravotně-sociální prevenci
III. Jednorázové nebo opakované akce s aktivní účastí občanů Prahy
IV. Benefiční, informační a soutěžní akce

Způsobilým žadatelem jsou nestátní neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny podmínky pro činnost v některé z výše uvedených oblastí.

Způsobilým žadatelem nejsou organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, městské části, kraje) a příspěvkové organizace jimi zřizované.

 

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 3. do 14. 10. 2016 (viz Grantový program hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2017, dále jen „Pravidla 2017“).

Dokumenty ke stažení

 


Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro oblast zdravotnictví i akce celopražského významu ZSP pro grantové řízení na rok 2017.

Externí hodnotitelé – poptávka

 


Výsledky grantového řízení

Výsledky grantového řízení pro Akce celopražského významu ZSP MHMP 2017 byly  schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 928 dne 25. 4. 2017 a jsou zveřejněny na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Výsledky grantového řízení  najdete v tabulce.

 


Vyúčtování grantů

Příjemce grantu je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. 12. 2017 a na závazném formuláři podat nejpozději do 31. 1. 2018 prostřednictvím podatelny nebo poštou (rozhodující je datum poštovního razítka) odboru ZSP MHMP, viz Pravidla a uzavřená smlouva.

Vyúčtování, prosím, podávejte pouze na závazném formuláři vyúčtování bez průvodních dopisů.

Organizace vyplňuje a podává v „programu Akce“ jeden kompletní formulář za každý podpořený projekt samostatně.

Doplňující informace ke stažení zde

Závazný formulář vyúčtování se skládá z:

  • I. části - Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
  • II. části – Informace o projektu:

závazný formulář vyúčtování ke stažení zde

Informace o projektu se skládají ze:

  • Zprávy o realizaci projektu
  • Finanční zprávy

Finanční zpráva se skládá z:

  • Tabulkové části
  • Komentáře k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu
  • Přehledu účetních dokladů

tabulky k finanční zprávě ke stažení zdeZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka