Granty HMP – Program Akce celopražského významu pro rok 2020 (Zdravotnický portál města Prahy)

Granty HMP – Program Akce celopražského významu pro rok 2020

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1728 ze dne 26. 8. 2019 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programu Akce celopražského významu pro rok 2020 (dále jen „Program“). Program obsahuje základní informace ke grantovému řízení, upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání a posouzení žádosti, podmínky pro použití dotace, kontrolu a vypořádání dotace. Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území  HMP nebo s aktivní účastí občanů Prahy.

Hl. m. Praha vyhlašuje pro Program Akce celopražského významu pro rok 2020 následující témata:

Téma I. Odborné konference a semináře

Téma II. Vzdělávací a osvětové akce a aktivity

Téma III. Benefiční, informační, soutěžní a společenské akce a aktivity

Téma IV. Dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

Téma V.  Programy a aktivity podporující nezávislost a autonomii lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Téma VI. Programy a aktivity podporující pečující a svépomocné aktivity a příbuzných lidí s duševním onemocněním

Téma VII. Projekty zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel (nezařazené v programu I. - VI.)

Účelem Programu je podpora a rozvoj projektů zaměřených na vzdělávání odborníků i veřejnosti, podpora osvětové činnosti v oblasti prevence ve zdravotní i zdravotně-sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví, podpora destigmatizace a akcí zaměřených na osoby s postižením nebo ohrožené vyloučením. Dále je účelem zvýšit zapojení osob se zkušeností s duševním onemocněním a jejich rodinných příslušníků do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním a také podpořit neformálně pečující a rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním.

Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace ke zpracování žádostí odborem zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje Ing. Kamila Svobodová, telefon: 236 00 2551, e-mail: kamila.svobodova@praha.eu.

Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 11. 10. 2019 do 21. 10. 2019.

Zároveň s písemným vyhotovením Žádosti musí být ve stejném termínu podáno i elektronické vyhotovení žádosti. Písemné i elektronické vyhotovení Žádosti (včetně příloh) musí být shodné.

Dokumenty ke stažení

  • Příručka k programu Form Filler je uvedena tamtéž

 


Seminář pro žadatele

Informativní seminář pro žadatele – GRANTY HMP pro rok 2020 v působnosti odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy – se uskuteční v budově Nové radnice v pátek 13. září 2019 od 10 hodin, bližší informace viz pozvánka.

Vybrané otázky a odpovědi ze semináře

Připravili jsme pro Vás nejčastější otázky s odpověďmi ze semináře a konzultací.


Externí hodnocení

Odbor ZDR MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro oblast zdravotnictví pro grantové řízení na rok 2020. Hodnocení bude probíhat elektronicky na základě uzavření dohody o provedení práce (DPP) na MHMP.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 do 200. tis Kč - projednala Rada hl. m. Prahy dne 6. 4. 2020, usnesení č. 641 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 nad 200. tis Kč - projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 4. 2020, usnesení č. 16/54 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Zastupitelstva HMP).

Udělené granty do 200 tisíc Kč včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.

Udělené granty nad 200 tisíc Kč naleznete v tabulce.

S ohledem na aktuální situaci prosíme o trpělivost co se týče oznámení o neudělení dotace i výzvy k podpisu smlouvy.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování dotací (grantů) za rok 2020 je možné podávat od doby zveřejnění formuláře Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu hlavního města Prahy – Grantový program hl. m. Prahy v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2020 (dále jen „Formulář“) do 31. ledna 2021 (nejpozdější datum podání) v níže popsaném Formuláři ve dvou podobách:

  1. elektronicky do systému (podobně jako Žádost o dotaci)
  2. písemně přes podatelnu (poštou) nebo prostřednictvím datové schránky (opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem). Instrukce k podání prostřednictvím datové schránky je uvedena přímo ve Formuláři.

Příjemce dotace zpracuje za oblast Akce celopražského významu pro rok 2020 vyúčtování samostatně za každý projekt.

Vyúčtování grantů se řídí schváleným Programem Akce celopražského významu pro rok 2020 zde, musí být v souladu s Veřejnoprávní smlouvou a informacemi uvedenými ve Formuláři.

Varianty vyúčtování:

  1. bez vratky – postup dle Programu, čl. L. a dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, čl. III.
  2. s vratkou na část dotace - postup dle Programu, čl. L. a dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, čl. III.
  3. s vratkou na celou dotaci – akce se ze závažných důvodů nekonala – Formulář není nutné podávat, je však třeba odeslat na odbor zdravotnictví MHMP statutárem podepsaný dopis (Jungmannova 35, 110 00 Praha 1) nebo datovou zprávu opatřenou kvalifikovaným el. podpisem (ID datové schránky: 48ia97h), kde budou uvedeny následující údaje:
  4. odůvodnění vratky na celou částku dotace
  5. výše částky, která se bude vracet
  6. název a IČO žadatele o dotaci
  7. číslo smlouvy, ke které se vratka váže

 

Formulář Vyúčtování grantu hlavního města Prahy – Program v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2020 (dále jen „Formulář“ zde) se skládá z několika částí:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu:

1) Zpráva o realizaci projektu, příp. povinné přílohy – textový dokument vložený do formuláře

2) Finanční zpráva projektu – tabulky ve formuláři a případný komentář k čerpání – textový dokument vložený do formuláře

            I. Finanční zpráva projektu - Tabulková část

Tabulka č. 1 – Přehled skutečných jednotlivých zdrojů financování projektu
Tabulka č. 2 – Vyúčtování projektu
Tabulka č. 3 – Procentní podíl vztahující se k vyúčtování projektu

            II. Finanční zpráva projektu - Komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu

            III. Finanční zpráva projektu - Přehled účetních dokladů – vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu (soubor vložený do formuláře)

Soubory vkládané do Formuláře správně pojmenujte (názvem organizace + názvem projektu, dlouhé názvy přehledně zkraťte).

Pokyny ke způsobu odeslání vyúčtování jsou uvedeny v přímo ve Formuláři.

V případě dotazů je kontaktní osobou Ing. Kamila Svobodová, odbor zdravotnictví MHMP, kamila.svobodova@praha.eu, tel. 236 00 2551

 

Program AKCE 2020

Formulář vyúčtování Akce 2020Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka