Externí spolupráce pro hodnotitele grantových Programů v oblasti zdravotnictví

Pro zajištění maximální odbornosti posouzení a transparentnosti výběru projektů k podpoření grantových řízení a návrhu jednotlivých dotací spolupracuje odbor zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy při hodnocení projektů s externími odborníky.

V rámci grantových Programů, které schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1581 a č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 vyhlašujeme výzvu pro externí posuzování projektů, které se ucházejí o finanční podporu z prostředků hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví. Jedná se o Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021 a Program Akce celopražského významu pro rok 2021 (dále jen „Program“). Vše o grantech hl. m. Prahy naleznete na Zdravotnickém portálu města Prahy – viz. Grantové řízení pro rok 2021 - Vyhlášení grantového řízení.

Úloha externího hodnotitele spočívá ve zpracování odborného posudku prostřednictvím internetové aplikace – vzorový formulář pro hodnocení je přílohou č. 2 k Programu. Každou žádost je nutno posuzovat kompletně včetně ekonomické stránky projektu (žádosti v Opatření II. budou posuzovány pouze odborem ZDR MHMP).

Hodnocení projektů pro rok 2021 se uskuteční formou dohody o provedení práce (DPP) v termínu listopad – prosinec 2020, přesný termín bude záviset na množství přijatých žádostí. Hodnotitelům náleží za hodnocení projektů odměna ve výši stanovené vyhlašovatelem.

Externí hodnotitel pro tyto Programy musí splňovat následující podmínky:

  • minimálně 3 roky praxe v oblasti zdravotních služeb nebo služeb zdravotně-sociálního pomezí;
  • vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou;
  • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík);
  • způsobilost k právním úkonů

Praxe je hodnocena z hlediska: kvality, délky a aktuálnosti dosažené praxe.

Výhodou externího odborníka:

  • vzdělání se zdravotnickým, sociálním, zdravotně-sociálním, humanitním, právním nebo ekonomickým vzděláním;
  • zkušenosti s realizací či hodnocením projektů financovaných z veřejných zdrojů

Do databáze je zařazen pouze uchazeč, který splňuje všechny výše uvedené podmínky a vyplní všechny požadované údaje do formuláře, dále jen „PŘIHLÁŠKA PRO UCHAZEČE“. Hodnotiteli nesmí být pracovníci, kteří jsou přímo zapojeni do řízení a administraci daného grantu a výběru grantových projektů nebo osoby, které se podílejí na tvorbě daného projektu.

V případě, že splňujete výše uvedená kritéria externího hodnotitele, a chcete být zařazení do seznamu externích hodnotitelů, vyplňte tuto přihlášku.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, doručte do 15. 9.2020 nejlépe elektronickou poštou na adresu: nikola.jaurisova@praha.eu nebo prostřednictvím datové schránky hlavního města Prahy ID 48ia97h, v krajních případech lze přihlášku podat také v listinné podobě na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor zdravotnictví

k rukám Ing. Nikoly Jaurisové

Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

Dokumenty ke stažení:

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka