Grantové řízení pro rok 2013

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2054 ze dne 27. 11. 2012 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (ZSP MHMP). Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2013. Je členěna na část obecnou a čtyři části speciální pro jednotlivé oblasti:

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2013 v oblasti zdravotnictví – program A - následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby
podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

 1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
 2. následná lůžková péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
Podprogramy 1. – 4. jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové.
Podprogram 5. je pouze pro poskytovatele sociálních služeb podle § 46 až 50, § 54 a § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a je určen především na zajištění rehabilitační péče pro klienty.

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné
podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace, podpora rodin osob s postižením, svépomocné aktivity na podporu informovanosti

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých
Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti občanských sdružení, obecně prospěšných společností, církevních organizací).

III. program zdraví
podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora informovanosti jednotlivce a zájmu o vlastní zdraví

 1. zdravý start do života - podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých - projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže
 3. zdravé stárnutí - podpora aktivního života seniorů
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví
Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb.

IV. paliativní péče
podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

 • lůžková paliativní péče, hospic
 • domácí paliativní péče, mobilní hospic
Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb, paliativní péče.

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2013 v působnosti odboru ZSP MHMP program D – akce celopražského významu
Grantové řízení je určeno pro akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané v hl. m. Praze v oblasti zdravotně-sociální i drogové prevence, sociální péče, zdravotnictví a rodiny, např. konference, semináře, osvětová činnost, festivaly, benefice, projekty a aktivity zaměřené na vybrané sociální skupiny.

 Dokumenty ke stažení

Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky na hodnocení projektů v programu A a D.

Externí hodnotitelé - poptávka


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů pro rok 2013 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 561 ze dne 16. 4. 2013.

Udělené granty subjektům do 200 tisíc Kč – více v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2013 nad 200 tis. Kč a pro příspěvkové organizace městských částí schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/41 ze dne 25. 4. 2013.

Udělené granty nad 200 tisíc Kč a dotace pro PO MČ – více v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2013 se podává do 31. ledna 2014 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Další informace ke stažení zde (formát .doc).

Organizace vyplňuje a podává pro oblast zdravotnictví pouze jeden formulář vyúčtování, a to i v případě, že obdržela grant v oblasti zdravotnictví na více projektů. Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2013 v oblasti zdravotnictví – program A – se skládá z:

 1. část formuláře (obecná, za organizaci) – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů – vyplňuje se pro organizaci jednou.
 2. část formuláře – Informace o projektu – se vyplňuje za každý projekt, na který byl poskytnut grant z rozpočtu hl. m. Prahy.
  1. Zpráva o realizaci projektu
  2. Finanční zpráva projektu – 1. Tabulky v programu MS Excel – 3 listy + 4. home care (4. list vyplňují jen poskytovatelé terénní zdravotní péče) + případně 2. Komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu
  3. Přehled účetních dokladů – samostatně vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu

Vyúčtování grantů – program DZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka