Grantové řízení pro rok 2013 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2013

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2054 ze dne 27. 11. 2012 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (ZSP MHMP). Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2013. Je členěna na část obecnou a čtyři části speciální pro jednotlivé oblasti:

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2013 v oblasti zdravotnictví – program A - následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby
podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

 1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
 2. následná lůžková péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
Podprogramy 1. – 4. jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové.
Podprogram 5. je pouze pro poskytovatele sociálních služeb podle § 46 až 50, § 54 a § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a je určen především na zajištění rehabilitační péče pro klienty.

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné
podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace, podpora rodin osob s postižením, svépomocné aktivity na podporu informovanosti

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých
Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti občanských sdružení, obecně prospěšných společností, církevních organizací).

III. program zdraví
podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora informovanosti jednotlivce a zájmu o vlastní zdraví

 1. zdravý start do života - podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých - projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže
 3. zdravé stárnutí - podpora aktivního života seniorů
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví
Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb.

IV. paliativní péče
podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

 • lůžková paliativní péče, hospic
 • domácí paliativní péče, mobilní hospic
Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb, paliativní péče.

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2013 v působnosti odboru ZSP MHMP program D – akce celopražského významu
Grantové řízení je určeno pro akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané v hl. m. Praze v oblasti zdravotně-sociální i drogové prevence, sociální péče, zdravotnictví a rodiny, např. konference, semináře, osvětová činnost, festivaly, benefice, projekty a aktivity zaměřené na vybrané sociální skupiny.

 Dokumenty ke stažení

Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky na hodnocení projektů v programu A a D.

Externí hodnotitelé - poptávka


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů pro rok 2013 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 561 ze dne 16. 4. 2013.

Udělené granty subjektům do 200 tisíc Kč – více v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2013 nad 200 tis. Kč a pro příspěvkové organizace městských částí schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/41 ze dne 25. 4. 2013.

Udělené granty nad 200 tisíc Kč a dotace pro PO MČ – více v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2013 se podává do 31. ledna 2014 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Další informace ke stažení zde (formát .doc).

Organizace vyplňuje a podává pro oblast zdravotnictví pouze jeden formulář vyúčtování, a to i v případě, že obdržela grant v oblasti zdravotnictví na více projektů. Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2013 v oblasti zdravotnictví – program A – se skládá z:

 1. část formuláře (obecná, za organizaci) – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů – vyplňuje se pro organizaci jednou.
 2. část formuláře – Informace o projektu – se vyplňuje za každý projekt, na který byl poskytnut grant z rozpočtu hl. m. Prahy.
  1. Zpráva o realizaci projektu
  2. Finanční zpráva projektu – 1. Tabulky v programu MS Excel – 3 listy + 4. home care (4. list vyplňují jen poskytovatelé terénní zdravotní péče) + případně 2. Komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu
  3. Přehled účetních dokladů – samostatně vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu

Vyúčtování grantů – program DZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka