Grantové řízení pro rok 2014 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2014

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1891 ze dne 15. 10. 2013 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (ZSP MHMP). Pravidla stanovují podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2014. Jsou členěna na část obecnou a čtyři části speciální pro jednotlivé oblasti:

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2014 v působnosti ZSP MHMP program A – následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby

podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

 1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
 2. následná lůžková péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb

Podprogramy 1 – 4 jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové. Podprogram 5 je pouze pro poskytovatele sociálních služeb podle § 46 až 50, § 54 a § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a je určen především na zajištění rehabilitační péče pro klienty.

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace, podpora rodin osob s postižením, svépomocné aktivity na podporu informovanosti

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční a edukační pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti občanských sdružení, obecně prospěšných společností, církevních organizací).

III. program zdraví

podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, programů zdravého životního stylu, podpora informovanosti jedince včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví

 1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže
 3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví

Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb.

IV. paliativní péče

podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. domácí paliativní péče, mobilní hospic

Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb – paliativní péče.

Žádosti přijímáme do 11. 11. 2013 (podrobnosti najdete v „Pravidlech grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2014 v působnosti ZSP MHMP“).

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2014 v působnosti ZSP MHMP program D – akce celopražského významu:

Grantové řízení je určeno pro akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území HMP zaměřené na oblast zdravotnictví, sociální péče a prevence, např. konference, semináře, osvětová činnost, festivaly, benefice, projekty a aktivity zaměřené na vybrané sociální skupiny.

Příjemcem grantu mohou být nestátní neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny podmínky pro činnost v některé z výše uvedených oblastí.

Žádosti přijímáme do 11. 11. 2013 (podrobnosti najdete v „Pravidlech grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2014 v působnosti ZSP MHMP“).

Dokumenty ke stažení

Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky na hodnocení projektů v programu A a D.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů pro rok 2014 schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 960 ze dne 13. 5. 2014.

Udělené granty subjektům do 200 tisíc Kč – více v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2014 nad 200 tis. Kč a pro příspěvkové organizace městských částí schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 39/43 ze dne 29. 5. 2014.

Udělené granty nad 200 tisíc Kč a dotace pro PO MČ – více v tabulce.

Výsledky grantového řízení programu D – akce celopražského významu najdete zde.


Vyúčtování grantů

Program A – zdravotnictví

Vyúčtování grantů za rok 2014 se podává do 31. ledna 2015 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Doplňující informace ke stažení zde (formát .doc).

Organizace vyplňuje a podává pro oblast zdravotnictví NOVĚ jeden formulář vyúčtování za každý projekt samostatně. Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2014 v oblasti zdravotnictví – program A – se skládá z:

 1. část formuláře (obecná, za organizaci)
 2. část formuláře – Informace o projektu
  1. Zpráva o realizaci projektu
  2. Finanční zpráva projektu – 1. Tabulky v programu MS Excel – 3 listy + 4. home care (4. list vyplňují jen poskytovatelé terénní zdravotní péče) + případně komentář k čerpání 2. Komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu
  3. Přehled účetních dokladů – samostatně vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu

Program D – akce celopražského významu

Vyúčtování grantů za rok 2014 se podává do 31. ledna 2015 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Doplňující informace ke stažení zde (formát .doc).

Organizace vyplňuje a podává pro program D – akce celopražského významu – vyúčtování za každý projekt samostatně. Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2014 v oblasti zdravotnictví – program D – se skládá z:

 1. část formuláře (obecná, za organizaci)
 2. část formuláře – Informace o projektu
  1. Zpráva o realizaci projektu
  2. Finanční zpráva projektu – 1. Tabulky v programu MS Excel – 3 listy + případně komentář k čerpání 2. Komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu
  3. Přehled účetních dokladů – samostatně vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu


Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka