Grantové řízení pro rok 2015 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2015

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (ZSP MHMP). Pravidla stanovují podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2015. Jsou členěna na část obecnou a tři části speciální pro jednotlivé oblasti:

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2015 v působnosti ZSP MHMP program A – následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby

podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

 1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
 2. následná lůžková péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb

Podprogramy 1 – 4 jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové.

Podprogram 5 je pouze pro poskytovatele sociálních služeb podle § 46 až 51, § 54 a § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a je určen především na zajištění rehabilitační péče pro klienty.

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity, podpora rodin osob s postižením, svépomocné aktivity na podporu informovanosti

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční a edukační pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti spolků, obecně prospěšných společností, církevních organizací aj.).

III. program zdraví

podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, programů zdravého životního stylu, podpora informovanosti jedince včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví

 1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže
 3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví

Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb.

IV. paliativní péče

podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. domácí paliativní péče, mobilní hospic

Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb – paliativní péče.

Žádosti přijímáme do 15. 10. 2014 (viz Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen „Pravidla ZSP MHMP pro rok 2015“).

Hl. m. Praha vyhlašuje pro rok 2015 v působnosti ZSP MHMP program D – akce celopražského významu:

Grantové řízení je určeno pro akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území HMP zaměřené na oblast zdravotnictví, sociální péče a prevence, např. konference, semináře, osvětová činnost, festivaly, benefice, projekty a aktivity zaměřené na vybrané sociální skupiny.

Příjemcem grantu mohou být nestátní neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny podmínky pro činnost v některé z výše uvedených oblastí.

V grantovém řízení pro rok 2015 jsou vyhlášeny následující programy:

 • I. Odborné konference, semináře
 • II. Vzdělávací a osvětové akce zaměřené na zdravotně-sociální prevenci
 • III. Jednorázové nebo opakované akce s aktivní účastí občanů Prahy

Žádosti přijímáme do 15. 10. 2014 (viz Pravidla ZSP MHMP pro rok 2015).

Dokumenty ke stažení

Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů v programu A (oblast zdravotnictví) a D (akce celopražského významu) pro grantové řízení na rok 2015.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast rodinné politiky a akce celopražského významu bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 520 dne 17. 3. 2015 a je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Výsledky grantového řízení programu D – akce celopražského významu najdete zde.

Seznam vyřazených a nepodpořených projektů je uveden též v tabulce.

Udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1141 dne 19. 5. 2015 a je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty do 200 tisíc Kč a pro PO HMP – více v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2015 nad 200 tis. Kč a pro příspěvkové organizace městských částí schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 7/75 ze dne 28. 5. 2015.

Udělené granty nad 200 tisíc Kč a dotace pro PO MČ – více v tabulce.


Vyúčtování grantů

Program A – zdravotnictví

Vyúčtování grantů za rok 2015 se podává do 31. ledna 2016 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Doplňující informace ke stažení zde (formát .doc).

Vyúčtování podávejte pouze ve formuláři bez průvodních dopisů či jiného přebalu.

Organizace vyplňuje a podává pro oblast zdravotnictví jeden formulář vyúčtování za každý projekt samostatně. Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 v oblasti zdravotnictví – program A – se skládá z:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu (MS Word)

B) Finanční zpráva projektu – tabulky v programu MS Excel - 3 listy + 4. home care (4. list vyplňují jen poskytovatelé terénní zdravotní péče) + případný komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu (vlastní text v MS Word)

C) Přehled účetních dokladů – samostatně vytištěná vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programuZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka