Externí spolupráce (Zdravotnický portál města Prahy)

Externí spolupráce

Pro větší transparentnost výběru projektů a návrhu dotací spolupracuje odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy při hodnocení projektů s externími odborníky.

V rámci grantového řízení, které schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1971 ze dne 25. 8. 2015, vyhlašujeme výzvu pro externí poradce pro posuzování projektů v programech v oblasti zdravotnictví, které se ucházejí o finanční podporu z prostředků hl. m. Prahy.

Úloha externího hodnotitele spočívá ve zpracování odborného posudku projektu podle písemné kopie podané žádosti - bodového hodnocení podle zadaných kritérií včetně stručného komentáře k projektu a zdůvodnění výše návrhu podpoření/nepodpoření projektu. Projekt je posuzován včetně ekonomické stránky a navrženého rozpočtu do formuláře (příloha č. 1 Pravidel zdravotnictví 2016). Zpracované hodnocení bude sloužit jako podklad k posouzení projektů grantovou komisí.

Hodnocení projektů pro rok 2016 se uskuteční v termínu listopad 2015 – leden 2016.

Přihlašovat k hodnocení se mohou pracovníci se zdravotnickým, sociálním, zdravotně-sociálním, humanitním nebo ekonomickým vzděláním a zkušenostmi v oblasti zdravotních či zdravotně-sociálních služeb včetně drogové problematiky nebo s realizací a hodnocením projektů financovaných z veřejných zdrojů či EU.

Externí hodnotitel musí splňovat následující podmínky:

  • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání;
  • délka praxe minimálně 2 roky;
  • nepodjatost.

V případě, že splňujete výše uvedená kritéria externího hodnotitele a chcete být zařazeni do seznamu externích hodnotitelů, vyplňte tuto přihlášku. S vybranými hodnotiteli bude po ukončení příjmu a evidence žádostí uzavřena dohoda o provedení práce.

Vyplněnou přihlášku, prosím, doručte podepsanou písemně do 21. 10. 2015 na adresu:

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel
odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Současně, prosím, zašlete kopii přihlášky e-mailem na adresu: alena.weberova@praha.eu.

Upozorňujeme, že neúplné přihlášky a přihlášky doručené po termínu nebudou akceptovány.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka