Grantové řízení pro rok 2016 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2016

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1971 ze dne 25. 8. 2015 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti zdravotnictví. Metodika stanovuje podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2016. Je členěna na část obecnou a speciální:

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby

podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
2. následná lůžková péče
3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
4. krizová a komunitní psychiatrická péče
5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u vybraných registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, zejména péče o osoby s demencí a rehabilitační péče

Podprogramy 1 – 4 jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové.

Podprogram 5 je pouze pro poskytovatele sociálních služeb mimo příspěvkové organizace podle § 46 až 51, § 54 a § 68 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro každou službu je nutno zpracovat samostatný projekt, a to pouze jeden (charakter akce označovaný v žádosti je pouze tento: komplexní sociální péče včetně zdravotní).

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity a svépomocných podpůrných aktivit, na podporu informovanosti, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a podpora informovanosti

1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
2. oskytování hipoterapie
3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
4. rekondiční a edukační pobyty
5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti spolků, obecně prospěšných společností, církevních organizací aj.).

III. program zdraví

podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, programů zdravého životního stylu, podpora informovanosti jedince včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví

1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže
3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
5. prevence rizik infekčních chorob
6.   zlepšení duševního zdraví

Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

IV. paliativní péče

podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

1.   lůžková paliativní péče, hospic
2.   domácí paliativní péče, mobilní hospic

Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb – paliativní péče – mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

 
POZOR
Žádosti přijímáme pouze od 15. do 30. 10. 2015 (viz Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2016, dále jen „Pravidla zdravotnictví 2016“).

 

Dokumenty ke stažení

 


Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů v oblasti zdravotnictví pro grantové řízení na rok 2016.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2016 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 19. 4. 2016, usnesení č. 865 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty do 200 tisíc Kč a pro PO HMP včetně vyřazených a nepodpořených projektů – více v tabulce.


Udělení grantů pro rok 2016 nad 200 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 16/20 ze dne 28. 4. 2016.

Přehled podpořených projektů grantem nad 200 tisíc Kč je uveden v tabulce.


Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1932 dne 16. 8. 2016 navýšení grantů hlavního města Prahy na rok 2016 pro oblast zdravotnictví, usnesení je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Navýšené granty do 200 tisíc Kč – více v tabulce.


Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 19/62 dne 15. 9. 2016 navýšení grantů hlavního města Prahy na rok 2016 pro oblast zdravotnictví, usnesení je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Schválená usnesení zastupitelstva).

Navýšené granty nad 200 tisíc Kč – více v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2016 se podává do 31. ledna 2017 (pravidla vyúčtování a způsob jeho podání viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže uvedeném formuláři. Doplňující informace ke stažení zde (formát .doc).

Vyúčtování podávejte pouze ve formuláři bez průvodních dopisů či jiného přebalu.

Organizace vyplňuje a podává pro oblast zdravotnictví jeden formulář vyúčtování za každý projekt samostatně. Vyúčtování jiných grantů se řídí pravidly uvedenými u nich.

Formulář (formát .doc) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti zdravotnictví se skládá z:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu (MS Word)

B) Finanční zpráva projektu – tabulky v programu MS Excel - 3 listy + 4. home care (4. list vyplňují jen poskytovatelé terénní zdravotní péče) + případný komentář k čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu (vlastní text v MS Word)

C) Přehled účetních dokladů – samostatně vytištěná vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu

Vytištěné formuláře kompletujte pro každý projekt zvlášť v pořadí I., II.A, II.B tabulky + případný II.B. komentář, II.C a nedávejte do vazby ani nesešívejte, pouze vložte do průhledných desek či euroobalů. Nepřikládejte jakékoliv úvodní přehledy a průvodní dopisy, podatelna eviduje každý soubor na listu I. část a vše skenuje.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka