Grantové řízení pro rok 2017 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2017

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1933 ze dne 16. 8. 2016 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti zdravotnictví. Metodika stanovuje podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2017. Je členěna na část obecnou a speciální:

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2017 následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby

podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

 1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
 2. následná lůžková péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u vybraných registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, zejména péče o osoby s demencí a rehabilitační péče

Podprogramy 1 – 4 jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové.

Podprogram 5 je pouze pro poskytovatele sociálních služeb (mimo příspěvkové organizace) zařazených do sítě, a to služeb podle § 47 až 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro každou službu je nutno zpracovat samostatný projekt, a to pouze jeden (charakter akce/služby označovaný v žádosti je pouze tento: komplexní sociální péče včetně zdravotní).

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity a svépomocných podpůrných činností, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a podpora informovanosti

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční a edukační pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti spolků, obecně prospěšných společností, církevních organizací aj.).

III. program zdraví

podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, programů zdravého životního stylu, podpora informovanosti jedince včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví

 1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže
 3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví

Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

IV. paliativní péče

podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. domácí paliativní péče, mobilní hospic

Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb – paliativní péče – mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

 

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 3. do 14. 10. 2016 (viz Grantový program hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2017, dále jen „Pravidla 2017“).

Dokumenty ke stažení

 


Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro oblast zdravotnictví i akce celopražského významu ZSP pro grantové řízení na rok 2017.

Externí hodnotitelé – poptávka

 


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2017 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 21. 3. 2017, usnesení č. 581 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty v součtu pro organizaci do 200 tisíc Kč a pro PO HMP včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.

Udělení grantů pro rok 2017 v součtu pro organizaci nad 200 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 25/64 ze dne 30. 3. 2017. Přehled projednaných grantů je uveden v tabulce.

Navýšení grantů pro rok 2017 projednala Rada HMP (usnesení č. 2170 ze dne 5. 9. 2017) a Zastupitelstvo HMP (usnesení č. 29/79 ze dne 14. 9. 2017). Přehled projednaných grantů je uveden v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2017 se podává do 31. ledna 2018 (viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže popsaném formuláři ve dvou podobách – elektronicky a písemně přes podatelnu. Doplňující informace jsou ke stažení zde.

Vyúčtování podávejte přes podatelnu pouze v požadovaném provedení bez průvodních dopisů či jiného přebalu.

Organizace vyplňuje pro oblast zdravotnictví jeden formulář vyúčtování samostatně za každý projekt. Vyúčtování grantů v jiných oblastech se řídí pravidly (včetně formulářů) uvedenými u nich.

Formulář (zfo) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti zdravotnictví se skládá z:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu – textový dokument vložený do formuláře

B) Finanční zpráva projektu – tabulky a komentář k čerpání

C) Přehled účetních dokladů – vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu (soubor vložený do formuláře)

Soubory vkládané do formuláře správně pojmenujte (názvem organizace + názvem projektu; dlouhé názvy přehledně zkraťte). K písemnému podání nepřikládejte jakékoliv úvodní přehledy a průvodní dopisy, podatelna eviduje každý soubor na prvním listu formuláře a vše skenuje.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka