Grantové řízení pro rok 2018 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2018

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2171 ze dne 5. 9. 2017 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti zdravotnictví. Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání grantu pro rok 2018. Je členěna na část obecnou a část speciální, na ně navazují vzorové formuláře žádosti o poskytnutí grantu:

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2018 následující programy a podprogramy:

I. zdravotní služby
podpora potřebných typů zdravotní péče a služeb

 1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
 2. následná lůžková péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u vybraných registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, zejména péče o osoby s demencí a rehabilitační péče

Podprogramy 1–4 jsou pouze pro poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi, zaměřují se na služby potřebné a nedostatkové.

Podprogram 5 je pouze pro poskytovatele sociálních služeb (mimo příspěvkové organizace) zařazených do sítě, a to služeb podle § 47 až 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro každou službu je nutno zpracovat samostatný projekt, a to pouze jeden (charakter akce/služby označovaný v žádosti je pouze tento: komplexní sociální péče včetně zdravotní).

II. doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné
podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity a svépomocných podpůrných činností, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí při poskytování zdravotních služeb a podmínek pro vyšší účinnost zdravotní péče

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční a edukační pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Program je určen pro nestátní neziskové organizace (podpora činnosti spolků, obecně prospěšných společností, církevních organizací aj.).

III. program zdraví
podpora programů primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, podpora destigmatizace

 1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
 3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví

Program je určen pro nestátní neziskové organizace i poskytovatele zdravotních služeb mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

IV. paliativní péče
podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. domácí paliativní péče, mobilní hospic

Program je určen pro poskytovatele zdravotních služeb – paliativní péče – mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

 

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 9. do 18. 10. 2017 (viz Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2018, dále jen „Pravidla 2018“).

Dokumenty ke stažení

 


Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro oblast zdravotnictví pro grantové řízení na rok 2018. Hodnocení bude probíhat elektronicky.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2018 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 6. 3. 2018, usnesení č. 421 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty v součtu pro organizaci do 200 tisíc Kč včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.

 

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2018 pro oblast zdravotnictví projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22. 3. 2018, usnesení č. 35/46 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními ZHMP (Správa města – Usnesení Zastupitelstva).

Udělené granty v součtu pro organizaci nad 200 tisíc Kč včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování grantů za rok 2018 se podává do 31. ledna 2019 (případně později - viz Pravidla a uzavřená smlouva) v níže popsaném formuláři ve dvou podobách – elektronicky a písemně přes podatelnu. Doplňující informace jsou ke stažení zde (formát .doc).

Vyúčtování podávejte přes podatelnu pouze v požadovaném provedení bez průvodních dopisů či jiného přebalu.

Organizace zpracuje za oblast zdravotnictví vyúčtování samostatně za každý projekt. Vyúčtování grantů v jiných oblastech se řídí pravidly (včetně formulářů) uvedenými u nich.

Formulář (formát .zfo) vyúčtování poskytnutého grantu z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti zdravotnictví se skládá z několika částí:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu, příp. povinné přílohy – textový dokument vložený do formuláře

B) Finanční zpráva projektu – tabulky ve formuláři a případný komentář k čerpání – textový dokument vložený do formuláře

C) Přehled účetních dokladů – vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu (soubor vložený do formuláře)

Soubory vkládané do formuláře správně pojmenujte (názvem organizace + názvem projektu (dlouhé názvy přehledně zkraťte). Nezapomeňte také na označení (dostatečnou identifikaci) všech dokumentů v písemné podobě a shodu těchto s vloženými soubory.

K písemnému podání nepřikládejte jakékoliv úvodní přehledy a průvodní dopisy, jednotlivé listy nesešívejte (pouze jednotlivá vyúčtování odděleně vložte do desek, obalu či obálky), podatelna eviduje každý soubor na prvním listu formuláře a vše skenuje.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka