Externí spolupráce

Pro větší transparentnost výběru projektů k podpoření grantem a návrhu jednotlivých dotací spolupracuje odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy při hodnocení projektů s externími odborníky.

V rámci grantového programu, jehož vyhlášení schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1883 ze dne 7. 8. 2018, vyhlašujeme výzvu pro externí posuzování projektů, které se ucházejí o finanční podporu z prostředků hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví. Celé znění Grantů hlavního města Prahy - PROGRAMŮ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2019 (dále jen „Program“) a vše o grantech hl. m. Prahy naleznete na Zdravotnickém portálu města Prahy - viz Grantové řízení pro rok 2019 - Vyhlášení grantového řízení.

Úloha externího hodnotitele spočívá ve zpracování odborného posudku prostřednictvím internetové aplikace – vzorový formulář pro hodnocení je přílohou č. 1 k Programu. Každou žádost je nutno posuzovat včetně ekonomické stránky projektu (žádosti v programech I./5 a IV. budou posuzovány pouze odborem ZSP MHMP).

Zpracované hodnocení bude sloužit jako podklad pro návrh výše dotací pro jednání grantové komise.

Hodnocení projektů pro rok 2019 se uskuteční formou dohody o provedení práce (DPP) v termínu listopad 2018–leden 2019, přesný termín bude záviset na množství přijatých žádostí.

Přihlašovat k hodnocení se mohou pracovníci se zdravotnickým, sociálním, zdravotně-sociálním, humanitním nebo ekonomickým vzděláním a zkušenostmi v oblasti zdravotní či zdravotně-sociální včetně drogové problematiky nebo zkušenostmi s realizací a hodnocením projektů financovaných z veřejných zdrojů či EU.

Externí hodnotitel musí splňovat následující podmínky:

  • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání;
  • délka praxe minimálně 2 roky;
  • nepodjatost.

V případě, že splňujete výše uvedená kritéria externího hodnotitele a chcete být zařazeni do seznamu externích hodnotitelů, vyplňte tuto přihlášku a osobní dotazník k DPP.

S vybranými hodnotiteli bude po ukončení příjmu a po evidenci žádostí uzavřena dohoda o provedení práce.

Vyplněnou přihlášku a osobní dotazník, prosím, doručte podepsanou písemně do 25. 9. 2018 na adresu:

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel
odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1

Obálku, prosím, označte: Přihláška hodnotitele GŘ 2019 zdrav.

 

Současně, prosím, zašlete kopii přihlášky (pouze jako text bez podpisu MS Word) a osobní dotazník e-mailem na adresu: dotace.zdrav@praha.eu.

Upozorňujeme, že neúplné přihlášky a přihlášky doručené po termínu nebudou akceptovány.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka