Grantové řízení pro rok 2019 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2019

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1883 ze dne 7. 8. 2018 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programů v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 (dále jen „Program“). Program upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého grantu a průběh grantového řízení - postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vypořádání dotace.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 následující programy a podprogramy:

I. Program na podporu zdravotní péče a služeb

Účelem Programu je podpora níže uvedených typů zdravotní péče a služeb, a to v těchto podprogramech:

 1. komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče
 2. následná lůžková péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb zařazených do sítě, zejména péče o osoby s demencí a rehabilitační péče

II.    Program na podporu doplňujících služeb pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

Účelem Programu je podpora aktivit nestátních neziskových organizací směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity a svépomocných podpůrných činností, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí při poskytování zdravotních služeb a podmínek pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to v těchto podprogramech:

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční a edukační pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

III.  Program na podporu zdraví

Účelem Programu je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, podpora destigmatizace, a to v těchto podprogramech:

 1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
 3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví

IV.   Program na podporu paliativní péče

Účelem Programu je podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a to v těchto podprogramech:

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. domácí paliativní péče, mobilní hospic

Od prvního dne zveřejnění Programů budou poskytovány informace ke zpracování Žádosti odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje MUDr. Alena Weberová, telefon: 236 00 4183, e-mail: alena.weberova@praha.eu.

Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 1. 10. 2018 do 10. 10. 2018.

Dokumenty ke stažení


Externí hodnocení

Odbor ZSP MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro oblast zdravotnictví pro grantové řízení na rok 2019. Hodnocení bude probíhat elektronicky.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 - projednala Rada hl. m. Prahy dne 18. 3. 2019, usnesení č. 434 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty v součtu pro organizaci do 200 tisíc Kč včetně vyřazených projektů naleznete v tabulce.

 

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 - projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 21. 3. 2019, usnesení č. 5/33 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními ZHMP (Schválená usnesení Zastupitelstva).

Udělené granty v součtu pro organizaci nad 200 tisíc Kč naleznete v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování dotací (grantů) za rok 2019 se podává do 31. ledna 2020 (případně později - viz Program 2019 a uzavřená smlouva) v níže popsaném formuláři ve dvou podobách – elektronicky do systému a písemně přes podatelnu. Doplňující informace jsou ke stažení zde.

Příjemce dotace zpracuje za oblast zdravotnictví vyúčtování samostatně za každý projekt.

Vyúčtování grantů v jiných oblastech se řídí pravidly (včetně formulářů) uvedenými u nich.

Formulář (k dispozici od 1. 11. 2019) Vyúčtování grantu hlavního města Prahy – Program v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 se skládá z několika částí:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu, příp. povinné přílohy – textový dokument vložený do formuláře

B) Finanční zpráva projektu – tabulky ve formuláři a případný komentář k čerpání – textový dokument vložený do formuláře

C) Přehled účetních dokladů – vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu (soubor vložený do formuláře)

Soubory vkládané do formuláře správně pojmenujte (názvem organizace + názvem projektu, dlouhé názvy přehledně zkraťte). Nezapomeňte také na označení (dostatečnou identifikaci) všech vložených textů v písemné podobě a shodu těchto s vloženými soubory. V případě schválené snížené spoluúčasti si požádejte o upravený formulář.

K písemnému podání nepřikládejte jakékoliv úvodní přehledy a průvodní dopisy, jednotlivé listy nesešívejte (pouze jednotlivá vyúčtování odděleně vložte do desek, obalu či obálky), podatelna eviduje každý soubor na prvním listu formuláře a vše skenuje.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka