Externí spolupráce (Zdravotnický portál města Prahy)

Externí spolupráce

Pro větší transparentnost výběru projektů k podpoření grantem a návrhu jednotlivých dotací spolupracuje odbor zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy při hodnocení projektů s externími odborníky.

V rámci grantového programu, jehož vyhlášení schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1729 ze dne 26. 8. 2019, vyhlašujeme výzvu pro externí posuzování projektů, které se ucházejí o finanční podporu z prostředků hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví. Celé znění Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 (dále jen „Program“) a vše o grantech hl. m. Prahy naleznete na Zdravotnickém portálu města Prahy - viz Grantové řízení pro rok 2020 - Vyhlášení grantového řízení.

Úloha externího hodnotitele spočívá ve zpracování odborného posudku prostřednictvím internetové aplikace – vzorový formulář pro hodnocení je přílohou č. 1 k Programu. Každou žádost je nutno posuzovat včetně ekonomické stránky projektu (žádosti v opatření IV. budou posuzovány pouze odborem ZSP MHMP).

Zpracované hodnocení bude sloužit jako podklad pro návrh výše dotací pro jednání grantové komise.

Hodnocení projektů pro rok 2020 se uskuteční formou dohody o provedení práce (DPP) v termínu listopad 2019 – leden 2020, přesný termín bude záviset na množství přijatých žádostí.

Přihlašovat k hodnocení se mohou pracovníci se zdravotnickým, sociálním, zdravotně-sociálním, humanitním, právním nebo ekonomickým vzděláním a zkušenostmi z oblasti zdravotní či zdravotně-sociální včetně drogové problematiky nebo zkušenostmi s realizací a hodnocením projektů financovaných z veřejných zdrojů či prostředky EU.

Externí hodnotitel musí splňovat následující podmínky:

  • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání;
  • délka praxe minimálně 2 roky;
  • nepodjatost.

V případě, že splňujete výše uvedená kritéria externího hodnotitele a chcete být zařazeni do seznamu externích hodnotitelů, vyplňte tuto přihlášku a osobní dotazník k DPP.

S vybranými hodnotiteli bude po ukončení příjmu a po evidenci žádostí uzavřena dohoda o provedení práce.

Vyplněnou přihlášku a osobní dotazník, prosím, doručte podepsanou na adresu:

Mgr. Martin Ježek, ředitel
odbor zdravotnictví
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1

Obálku, prosím, označte: Přihláška hodnotitele GŘ 2020 zdrav.

 

Současně, prosím, zašlete kopii přihlášky (pouze jako text bez podpisu MS Word) a osobní dotazník e-mailem na adresu: dotace.zdrav@praha.eu.

Upozorňujeme, že neúplné přihlášky a přihlášky doručené po termínu nebudou akceptovány.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka