Grantové řízení pro rok 2020 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2020

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1729 ze dne 26. 8. 2019 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 (dále jen „Program“). Program obsahuje základní informace ke grantovému řízení, upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoleté dotace, postup pro podání a posouzení žádosti, podmínky pro použití dotace, kontrolu a vypořádání dotace.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 následující opatření:

Opatření č. I: Podpora zdravotní péče a služeb

Účelem je podpora níže uvedených typů zdravotní péče a služeb, a to:

 1. komunitní ošetřovatelství, domácí zdravotní péče, včetně paliativního přístupu
 2. následná lůžková péče včetně obecné paliativní péče
 3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 4. krizová a komunitní psychiatrická péče
 5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
  s důrazem na paliativní přístup, rehabilitaci a péči o osoby s demencí

Na každou sociální službu podle § 47 až 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Opatření I./5 může být podána pouze jedna žádost (charakter služby označovaný v Žádosti je pouze tento: komplexní sociální péče včetně zdravotní).

Opatření č. II: Podpora doplňujících služeb pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

Účelem je podpora aktivit nestátních neziskových organizací směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity, vzdělávání a svépomocných podpůrných činností, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a podmínek při čerpání zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:

 1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 2. poskytování hipoterapie
 3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 4. rekondiční a edukační pobyty
 5. edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Opatření č. III: Podpora zdraví

Účelem je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, podpora destigmatizace, a to:

 1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
 3. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
 4. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 5. prevence rizik infekčních chorob
 6. zlepšení duševního zdraví

Opatření č. IV: Podpora paliativní péče

Účelem je podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a to:

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. domácí paliativní péče, mobilní hospic

Opatření č. V: Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče

Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:

 1. rozvoj multidisciplinárních  týmů - služby poskytované zdravotnickými pracovníky v rámci mezioborové spolupráce nehrazené z prostředků zdravotního pojištění
 2. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (zejména rozvoj tzv. meziagenturní spolupráce)
 3. rozvoj koordinovaného přístupu k poskytování dlouhodobé péče (zejména podpora případové práce, případových konferencí)

Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace ke zpracování žádostí odborem zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje MUDr. Alena Weberová, telefon: 236 00 4183, e-mail: alena.weberova@praha.eu.

Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 1. 10. 2019 do 10. 10. 2019.

Dokumenty ke stažení


Seminář pro žadatele

Informativní seminář pro žadatele – GRANTY HMP pro rok 2020 v působnosti odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy – se uskuteční v budově Nové radnice v pátek 13. září 2019 od 10 hodin, bližší informace viz pozvánka.

Vybrané otázky a odpovědi ze semináře

Připravili jsme pro Vás nejčastější otázky s odpověďmi ze semináře a konzultací.


Externí hodnocení

Odbor ZDR MHMP hledá odborníky pro hodnocení projektů pro oblast zdravotnictví pro grantové řízení na rok 2020. Hodnocení bude probíhat elektronicky na základě uzavření dohody o provedení práce (DPP) na MHMP.

Externí hodnotitelé – poptávka


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení dotací v Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 projednala Rada hl. m. Prahy dne 6. 4. 2020, usnesení č. 640 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Udělené granty v součtu pro organizaci do 200 tisíc Kč včetně vyřazených a nepodpořených projektů naleznete v tabulce.

Návrh na udělení dotací v Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 4. 2020, usnesení č. 16/53 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními ZHMP (Schválená usnesení Zastupitelstva).

Udělené granty v součtu pro organizaci nad 200 tisíc Kč naleznete v tabulce.


Vyúčtování grantů

Vyúčtování dotací (grantů) za rok 2019 se podává do 31. ledna 2021 (případně později-viz Program 2020 a uzavřená smlouva) v níže popsaném formuláři ve dvou podobách – elektronicky do systému a následně prostřednictvím datové schránky, případně písemně přes podatelnu, nebo poštou.

Více informací zde

V PŘÍPADĚ, ŽE ŽADATEL VRACÍ CELOU OBDRŽENOU ČÁSTKU, NENÍ NUTNÉ PODÁVAT ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ, POUZE SDĚLÍ E-MAILEM, ŽE CELÁ ČÁSTKA BYLA VRÁCENA NA ÚČET POSKYTOVATELE DOTACE.

V PŘÍPADĚ, ŽE ŽADATEL VRACÍ ALIKVOTNÍ ČÁST DOTACE, SDĚLÍ E-MAILEM: VÝŠI ČÁSTKY, SVÉ IČO A ČÍSLO SMLOUVY, KE KTERÉ SE POSKYTNUTÁ DOTACE VÁŽE.

Příjemce dotace zpracuje za oblast zdravotnictví vyúčtování samostatně za každý projekt.

Vyúčtování grantů v jiných oblastech se řídí pravidly (včetně formulářů) uvedenými u nich.

Formulář Vyúčtování grantu hlavního města Prahy – Program v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 se skládá z několika částí:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu, příp. povinné přílohy – textový dokument vložený do formuláře

B) Finanční zpráva projektu – tabulky ve formuláři a případný komentář k čerpání – textový dokument vložený do formuláře

C) Přehled účetních dokladů – vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu (soubor vložený do formuláře)

Soubory vkládané do formuláře správně pojmenujte (názvem organizace + názvem projektu, dlouhé názvy přehledně zkraťte). Nezapomeňte také na označení (dostatečnou identifikaci) všech vložených textů v písemné podobě a shodu těchto s vloženými soubory. V případě schválené snížené spoluúčasti si požádejte o upravený formulář.

K písemnému podání nepřikládejte jakékoliv úvodní přehledy a průvodní dopisy, jednotlivé listy nesešívejte (pouze jednotlivá vyúčtování odděleně vložte do desek, obalu či obálky), podatelna eviduje každý soubor na prvním listu formuláře a vše skenuje.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka