Grantové řízení pro rok 2021

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program“). Program obsahuje základní informace ke grantovému řízení, upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoleté dotace, postup pro podání a posouzení žádosti, podmínky pro použití dotace, kontrolu a vypořádání dotace.

Z důvodu vyšší míry kontrolovatelnosti, transparentnosti a přehlednosti je od letošního roku podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků formou Dotace zřízení datové schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 následující Opatření:

Opatření I. Podpora zdravotní péče

Účelem je udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:

 1. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 2. krizová a komunitní psychiatrická péče
 3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva, zejména pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní a osoby s PAS
 4. domácí zdravotní péče
 5. pravidelné rehabilitační aktivity a poskytování hipoterapie

Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče

Účelem je podpora služeb v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020–‍2025 a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. mobilní specializovaná paliativní péče
 3. paliativní přístupy v sociálních a zdravotních službách (zejména vzdělávání, tvorba metodik apod.)

Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče

Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:

 1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu při zajišťování dlouhodobé péče
 2. bezpečné propuštění z lůžkového zařízení do domácího ošetřování
 3. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících zdravotní péči
 4. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, s důrazem na rehabilitaci, paliativní přístup a péči o osoby s demencí

Opatření IV. Svépomoc, osvěta a vzdělávání

Účelem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a k možnosti jejich integrace, včetně vzdělávání. Podporovány budou zejména svépomocné podpůrné činnosti, podpora rodin, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a podmínek při čerpání zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:

 1. rekondiční a edukační pobyty
 2. edukace a informovanost osob s postižením a chronicky nemocných
 3. podpora nezávislosti a autonomie lidí se zkušeností s duševním onemocněním a nebo mentálním postižením, informační a vzdělávací akce a kampaně na podporu destigmatizace v oblasti sexuálního zdraví
 4. podpora a vzdělávání pečujících – zejména pečujících o osoby s demencí, duševním onemocněním, dlouhodobě nemocné nebo handicapované

Opatření V. Podpora zdravotní prevence

Účelem je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, a to:

 1. projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
 2. prevence vzniku a rozvoje civilizačních onemocnění, zejména diabetu a obezity
 3. minimalizace rizik a prevence šíření infekčních chorob, včetně edukace a destigmatizace
 4. zlepšení duševního zdraví, včetně edukace a destigmatizace
   

Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace ke zpracování Žádostí odborem zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje Bc. Věra Syřínková, telefon: 236 00 4455, e-mail: vera.syrinkova@praha.eu.

Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 16. 9. 2020 do 28. 9. 2020.

Dokumenty ke staženíZdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka