Grantové řízení pro rok 2021 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2021

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program“). Program obsahuje základní informace ke grantovému řízení, upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoleté dotace, postup pro podání a posouzení žádosti, podmínky pro použití dotace, kontrolu a vypořádání dotace.

Z důvodu vyšší míry kontrolovatelnosti, transparentnosti a přehlednosti je od letošního roku podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků formou Dotace zřízení datové schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 následující Opatření:

Opatření I. Podpora zdravotní péče

Účelem je udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:

 1. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 2. krizová a komunitní psychiatrická péče
 3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva, zejména pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní a osoby s PAS
 4. domácí zdravotní péče
 5. pravidelné rehabilitační aktivity a poskytování hipoterapie

Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče

Účelem je podpora služeb v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020–‍2025 a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:

 1. lůžková paliativní péče, hospic
 2. mobilní specializovaná paliativní péče
 3. paliativní přístupy v sociálních a zdravotních službách (zejména vzdělávání, tvorba metodik apod.)

Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče

Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:

 1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu při zajišťování dlouhodobé péče
 2. bezpečné propuštění z lůžkového zařízení do domácího ošetřování
 3. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících zdravotní péči
 4. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, s důrazem na rehabilitaci, paliativní přístup a péči o osoby s demencí

Opatření IV. Svépomoc, osvěta a vzdělávání

Účelem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a k možnosti jejich integrace, včetně vzdělávání. Podporovány budou zejména svépomocné podpůrné činnosti, podpora rodin, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a podmínek při čerpání zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:

 1. rekondiční a edukační pobyty
 2. edukace a informovanost osob s postižením a chronicky nemocných
 3. podpora nezávislosti a autonomie lidí se zkušeností s duševním onemocněním a nebo mentálním postižením, informační a vzdělávací akce a kampaně na podporu destigmatizace v oblasti sexuálního zdraví
 4. podpora a vzdělávání pečujících – zejména pečujících o osoby s demencí, duševním onemocněním, dlouhodobě nemocné nebo handicapované

Opatření V. Podpora zdravotní prevence

Účelem je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, a to:

 1. projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
 2. prevence vzniku a rozvoje civilizačních onemocnění, zejména diabetu a obezity
 3. minimalizace rizik a prevence šíření infekčních chorob, včetně edukace a destigmatizace
 4. zlepšení duševního zdraví, včetně edukace a destigmatizace
   

Od prvního dne zveřejnění Programu budou poskytovány informace ke zpracování Žádostí odborem zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje Bc. Věra Syřínková, telefon: 236 00 4455, e-mail: vera.syrinkova@praha.eu.

Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 16. 9. 2020 do 28. 9. 2020.

Dokumenty ke stažení


Výsledky grantového řízení

Návrh na udělení dotací v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 projednala Rada hl. m. Prahy dne 22. 2. 2021 a usnesení č. 295 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními (Archiv usnesení Rady HMP).

Návrh na udělení dotací v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 3. 2021 a usnesení č. 25/57 je zveřejněno na internetových stránkách hl. m. Prahy mezi usneseními ZHMP (Schválená usnesení Zastupitelstva).


Vyúčtování grantů

Vyúčtování dotací (grantů) za rok 2021 se podává do 31. ledna 2022 v níže popsaném formuláři ve dvou podobách – elektronicky do systému a následně prostřednictvím datové schránky.

Více informací zde

V PŘÍPADĚ, ŽE ŽADATEL VRACÍ CELOU OBDRŽENOU ČÁSTKU, NENÍ NUTNÉ PODÁVAT ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ, POUZE SDĚLÍ E-MAILEM, ŽE CELÁ ČÁSTKA BYLA VRÁCENA NA ÚČET POSKYTOVATELE DOTACE.

V PŘÍPADĚ, ŽE ŽADATEL VRACÍ ALIKVOTNÍ ČÁST DOTACE, SDĚLÍ E-MAILEM: VÝŠI ČÁSTKY, SVÉ IČO A ČÍSLO SMLOUVY, KE KTERÉ SE POSKYTNUTÁ DOTACE VÁŽE.

Příjemce dotace zpracuje za oblast zdravotnictví vyúčtování samostatně za každý projekt.

Vyúčtování grantů v jiných oblastech se řídí pravidly (včetně formulářů) uvedenými u nich.

Formulář vyúčtování grantu hlavního města Prahy – Program v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 se skládá z několika částí:

I. část – Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

II. část – Informace o projektu

A) Zpráva o realizaci projektu, příp. povinné přílohy – textový dokument vložený do formuláře

B) Finanční zpráva projektu – tabulky ve formuláři a případný komentář k čerpání – textový dokument vložený do formuláře

C) Přehled účetních dokladů – vyplněná tabulka nebo souhrnný seznam z účetního programu (soubor vložený do formuláře)

Soubory vkládané do formuláře správně pojmenujte (názvem organizace + názvem projektu, dlouhé názvy přehledně zkraťte). V případě schválené snížené spoluúčasti si požádejte o upravený formulář.

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka