Grantové řízení pro rok 2022 (Zdravotnický portál města Prahy)

Grantové řízení pro rok 2022

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2225 ze dne 13. 9. 2021 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy-Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 (dále jen „Program“). Program obsahuje základní informace ke grantovému řízení, upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoleté dotace, postup pro podání a posouzení žádosti, podmínky pro použití dotace, kontrolu a vypořádání dotace.

Opatření I. Podpora zdravotní péče
Účelem je udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného prostředí, zajištění zdravotní péče pro znevýhodněné skupiny obyvatel v případech, kdy zatím výdaje nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění, zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel, a to:

 1. komunitní rehabilitační péče pro osoby se zdravotním postižením včetně hipoterapie
 2. krizová a komunitní péče o duševní zdraví
 3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva (např. pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní)
 4. dlouhodobá zdravotní péče (domácí i lůžková), půjčovny kompenzačních pomůcek

Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče
Účelem je podpora služeb v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020–‍2025, a to:

 1. hospicová lůžková paliativní péče
 2. mobilní specializovaná paliativní péče
 3. vývoj paliativních přístupů v sociálních a zdravotních službách (zejména vzdělávání, tvorba metodik a mentoring)
 4. nemocniční paliativní týmy

Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče
Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:

 1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu při zajišťování dlouhodobé péče
 2. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících zdravotní péči
 3. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb

Opatření IV. Svépomoc, prevence a podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících
Účelem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a k možnosti jejich integrace. Podporovány budou zejména svépomocné podpůrné činnosti, prevence, peer programy, podpora rodin, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a podmínek při čerpání zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:

 1. rekondiční a edukační pobyty
 2. podpora svépomoci, prevence a poradenství pro dlouhodobě nemocné a osoby s postižením
 3. podpora pečujících, a to včetně poradenství

Opatření V. Podpora akcí metropolitního významu v oblasti zdravotnictví
Účelem je podpora a rozvoj projektů zaměřených na prevenci, vzdělávání, zdravotní a zdravotně-sociální osvětu veřejnosti, odborníků, pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, dlouhodobě nemocných a osob s postižením vyjma akcí a aktivit ryze společenského charakteru (např. plesy, koncerty, soutěže, vyhlášení cen) a sportovního charakteru (např. sportovní utkání, soutěže).

 1. edukační a osvětové akce pro dlouhodobě nemocné a osoby s postižením
 2. odborné akce a aktivity na podporu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách
 3. odborné akce a kampaně pro veřejnost v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální (včetně destigmatizace)

Osobní konzultace poskytuje:

Pro Opatření I., III., a IV.
Kristina Masalová, MA, telefon: 236 00 4818, e-mail: kristina.masalova@praha.eu
Ing. Věra Syřínková, telefon: 236 00 4455, e-mail: vera.syrinkova@praha.eu.

Pro Opatření II.
Mgr. Petra Žákovská, DiS., telefon: 236 00 4106, e-mail: petra.zakovska@praha.eu

Pro Opatření V.
Ing. Kamila Svobodová, telefon: 236 00 2551, e-mail: kamila.svobodova@praha.eu

Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

Žadatel se zavazuje seznámit se s Programem a dodržovat jej.

POZOR: Žádosti přijímáme pouze od 14. 10. 2021 do 25. 10. 2021 včetně.

Dokumenty ke stažení


Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka