Granty HMP v oblasti zdravotnictví

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) vyhlašuje podle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, granty hlavního města Prahy - Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program“), který je otevřen zejména pro aktivity nestátních neziskových organizací i dalších osob, které poskytují různým cílovým skupinám doplňující zdravotně-sociální služby a zdravotní služby nedostatečně zajištěné stávající sítí poskytovatelů.

Program naplňuje priority HMP v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální obsažené v Programovém prohlášení Rady HMP (Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL) a též schválené národní strategie pro zdravotní a zdravotně-sociální oblast.

Důvodem dotační podpory prostřednictvím Programu v oblasti zdravotnictví je:

Důvodem dotační podpory prostřednictvím Programu v oblasti zdravotnictví je:

  • zajištění a podpora dostupnosti zdravotních a zdravotně-sociálních služeb, jakými jsou např. domácí zdravotní péče, následná lůžková a paliativní péče, komunitní rehabilitační péče a krizové a psychiatrické péče
  • lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby člověka prostřednictvím koordinovaného přístupu a multidisciplinární a multioborové spolupráce
  • podpora aktivního přístupu Pražanů ke zlepšování zdraví včetně zdraví duševního a prevence vzniku civilizačních chorob včetně prevence nadváhy a obezity u dětí a mládeže, prevence výskytu infekčních chorob včetně pohlavně přenosných nemocí
  • podpora paliativní péče
  • podpora specifických služeb a forem pomoci pro osoby se zdravotním postižením, k jakým patří zejména rekondiční pobyty, hipoterapie, komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku a edukace

Ve srovnání s minulostí budou nově podporovány zejm. paliativní přístup v pobytových sociálních službách, koordinace sociální a zdravotní péče a multioborová a multidisciplinární spolupráce, prevence obezity.

Všechny předložené žádosti v Programu musí mít potvrzení o převzetí lékařské odborné garance projektu v závazné podobě uvedené v žádosti.

 

 Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka