Informovaný souhlas (Zdravotnický portál města Prahy)

Informovaný souhlas

K čemu je informovaný souhlas?

Veškeré zásadnější úkony zdravotní péče - operace, složitější vyšetření, ambulantní zákroky - by měly být prováděny s vaším souhlasem. Máte právo být informováni, proč výkon bude proveden, jaké je možno očekávat výsledky, zda neexistuje jiný způsob, jak vaše zdravotní problémy řešit, jaké mohou nastat komplikace. Máte právo si nechat vše podrobně vysvětlit způsobem, který je pro vás srozumitelný. A máte samozřejmě právo konkrétní výkon odmítnout.

Existují ale i situace, kdy je zdravotní péče prováděna bez souhlasu pacienta. Je to v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a kdy zdravotník za vás přebírá odpovědnost ve snaze vám pomoci.


Z čeho vychází informovaný souhlas?

Od 1. října 2001 je ČR vázána Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001). Tato úmluva představuje společný rámec pro ochranu lidských práv při aplikaci medicíny a biologie.


Kdo rozhoduje v případě, že se jedná o dítě?

Jestliže se jedná o nezletilou osobu, která není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem. Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.


Lze nesouhlas s výkonem vyjádřit dlouho dopředu?

Lze, jedná se o případy, kdy pacient z důvodů svého přesvědčení některé léčebné postupy nebo zákroky odmítá. Dává tímto najevo svou vůli, kdyby tato situace nastala a on se nemohl vyjádřit.


Jak se informovaný souhlas provádí?

Především, informovaný souhlas se dává předem. Zpětné požadování není možné. Lékař poučí pacienta o povaze zákroku, důvodech, pro které je prováděn, způsobu, jakým bude proveden. Srozumitelně pacientovi vysvětlí možná rizika a alternativy výkonu. Důraz se klade vždy na srozumitelnost pro pacienta. Pacient má právo na doplňující otázky. Toto poučení pak pacient i lékař potvrdí sdvými podpisy na formuláři informovaného souhlasu.


Je možno informovaný souhlas odvolat?

Ano, souhlas je možno odvolat.


Kdy je informovaný souhlas neplatný?

Je neplatný vždy, pokud je činěn například pod nátlakem, může to být i ze strany příbuzenstva. Neplatný je i v případě, že poučení bylo nedostatečné a pacient se například mylně domnívá, že zákrok je nezbytný, nebo že nemá žádnou jinou alternativu.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka