Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území hl. m. Prahy (Zdravotnický portál města Prahy)

Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území hl. m. Prahy

Ustanovení § 84 a § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách), upravuje i problematiku prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na celém svém území odpovídá hl. m. Praha.

Povinnost zajišťovat prohlídky těl zemřelých je v zákoně o zdravotních službách taxativně určena:

  1. prohlídky jsou povinni tedy zajišťovat poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů pouze v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb (provedení prohlídky nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb)
  2. nejde-li výše uvedený postup, jsou prohlídky zajišťovány prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na celém území hl. m. Prahy (provozní a personální zabezpečení této činnosti je samostatně, mimo systém přednemocniční neodkladné péče).
  3. v případě, že dojde k úmrtí ve zdravotnickém zařízení (ZZ), je povinen prohlídku těla zemřelého zajistit poskytovatel v tomto ZZ
  4. poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče

Postup při úmrtí je stanoven v ustanovení § 83 zákona o zdravotních službách.

Úmrtí osoby nebo nález mrtvého těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje tedy lékaři uvedenému v bodě 1. Nejsou-li poskytovatelé nebo lékaři podle věty první známi, oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka