Zdravotní péče a prevence – koncepční záměry

Paliativní péče

Paliativní péče zlepšuje kvalitu života nejen lidí, kteří čelí život ohrožujícím onemocněním, ale i jejich rodinám. Předchází utrpení a snižuje jeho sílu, tiší fyzickou i psychickou bolest a spirituální trápení. Je naší povinností zajistit, aby paliativní péče byla pro Pražany dostupná jak v domácím prostředí, tak i ve zdravotnických zařízeních a pobytových sociálních službách. Hlavní město se již před několika lety zavázalo ve svém Strategickém plánu pečovat o občany ve chvíli nemoci, podporovat integraci zdravotních a sociálních služeb, paliativní péče nevyjímaje.

V návaznosti na toto bylo v roce 2018 zadáno zpracování analytického materiálu týkajícího se poskytování a potřeb paliativní péče v hl. m. Praze. Výsledkem je dokument zpracovaný kolektivem Centra paliativní péče, z. ú. - Loučka M., Poláková K.: Analýza Paliativní péče v hlavním městě Praze. Centrum paliativní péče, 2018.

V průběhu roku 2019 navázala další prací radní Mgr. Milena Johnová spolu s týmem expertů a připravili v návaznosti na tento materiál další dokument (Záměr rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025) projednaný Radou hl. m. Prahy a schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 15/50 ze dne 19. 3. 2020.

Záměr se skládá ze šestnácti opatření ve čtyřech základních okruzích. Jejich naplnění zajistí proveditelnost pomocí institucionálního zakotvení záměru, umožní rozvoj kvality péče, pomocí dat a informovanosti nasměruje péči k těm, kteří ji potřebují, a zlepší provázanost v systému tak, aby paliativní péče byla poskytovaná v pravou chvíli.

Prevence HIV v hlavním městě Praze

Návrh na přistoupení hlavního města Prahy k mezinárodní spolupráci měst aktivně přistupujících k řešení problematiky infekce HIV a dalších infekcí ohrožujících veřejné zdraví, iniciativě Fast-Track Cities, je předkládán v souladu se stanoviskem zpracovaným v srpnu 2019 Zdravotním ústavem a Akčním plánem pro realizaci „Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022“ na území Hlavního města Prahy. Dokument pro Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, zpracoval v roce 2018 kolektiv autorů Queer Geography z. s., zástupců dalších neziskových organizací, zástupců magistrátu a lékařů - hygieniků a sexuologů.

Iniciativa „Fast-Track Cities: ukončení epidemie AIDS“ je formulována v Pařížské deklaraci z roku 2014, jež byla aktualizována v roce 2018 (překlad).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo přistoupení usnesením číslo 11/40 ze dne 14. 11. 2019 a Pařížskou deklaraci slavnostně podepsal 5. 12. 2019 v Praze primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib a členka Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Mgr. Milena Johnová.

Praha zaujímá v České republice z hlediska infekce HIV výjimečné postavení, které se velmi liší od zbytku republiky. Představuje hlavní koncentraci HIV pozitivních osob v ČR. Žádná preventivní metoda sama o sobě nevede k potlačení epidemie HIV/AIDS. Strategií je tzv. kombinovaná prevence s nástroji: primární prevence, testování na HIV, STI a virové hepatitidy B a C, léčba HIV pozitivních osob, používání antiretrovirových léků jako preexpoziční profylaxe, podpora používání kondomů, behaviorální intervence k omezení rizikového chování - zejména rizikového sexuálního chování a užívání drog. Preventivní aktivity jsou nejúčinnější, pokud jsou prováděny strategicky promyšleně, dlouhodobě, kontinuálně a při mezioborové spolupráci státních i nestátních organizací. Nejefektivnější je provádění preventivních aktivit tam, kde lidé žijí a pracují, vzdělávají se, odpočívají a stárnou.

Programem OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) byly stanoveny cíle 90-90-90:

  • alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět (cíl testovací),
  • alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými léky (cíl léčebný),
  • alespoň 90 % osob žijících s HIV bude díky pravidelnému užívání léků a sledování mít potlačenou tzv. virovou nálož (množství kopií viru HIV v krvi) na laboratorně nedetekovatelnou úroveň, což v praxi při řádném dodržování léčby zabraňuje sexuálnímu přenosu infekce HIV z infikované osoby na HIV negativní osobu (cíl léčebný a preventivní).

Ukončit epidemii HIV ve městech do roku 2030 znamená dosáhnout těchto cílů 90-90-90.Zdravotnický portál města Prahy

Domovská stránka